PLAN NABAVE   |     OBJAVE    |    IZJAVA O SUKOBU INTERESA   |     REGISTAR UGOVORA

Odluka o priključenju komunalne infrastrukture

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

PREUZMI DOKUMENTPREUZMI DOKUMENT

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

 

 

 

 

 

 

ODLUKA o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom za područje Grada Knina propisuju odgovarajuća pitanja u svezi s priključenjem građevina i objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda, i to:

a) postupak u svezi s priključenjem,

b) područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda,

c) tehničko-tehnološki uvjeti priključenja,

d) rokovi za pojedine priključke,

e) naknada za priključenje,

f) način plaćanja naknade za priključenje i

g) kaznene odredbe.


II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA OBJEKTE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

a) Postupak u svezi s priključenjem

Članak 2.

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. Zahtjev u smislu stavka 1. ovog članka za priključenje na objekte komunalne infrastrukture na koje je priključenje obvezno (za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda), mora se podnijeti pravovremeno, prije početka uporabe građevine.

Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. Ovog članka podnosi vlasnik građevine ili objekta, i to u pisanom obliku, a upućuje ga subjektu koji gospodari objektom komunalne infrastrukture za koji se traži priključak. Uz zahtjev za priključenje prilažu se preris katastarskog plana, odnosno čestice, te odgovarajući dokazi o pravu priključenja, sukladno posebnim propisima (građevna dozvola i sl.).

Članak 3.

U povodu zahtjeva iz članka 2. ove odluke, subjekt koji gospodari objektom komunalne infrastrukture provodi odgovarajući postupak i donosi rješenje o dozvoli - uvjetima za priključenje, ako za priključenje postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Članak 4.

Rješenje o dozvoli, odnosno uvjetima za priključenje mora sadržavati podatke o građevini i objektu koji se priključuje (mjesto i adresa, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika, mjesto priključenja, tehničke osobine priključka (profil i sl.), a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadržava i odredbu o obvezi plaćanja i iznosu, te načinu plaćanja naknade za priključenje.

Rješenje o odbijanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razloge zbog kojih se građevina ili objekt ne može priključiti. Rješenje iz stavka 1. i 3. ovog članka donosi se u obliku upravnog akta.

Članak 5.

Primjerak rješenja iz članka 3. odnosno članka 4. ove odluke, po pravomoćnosti, dostavlja se na znanje Gradu Kninu, u dva primjerka, i to:

- jedan primjerak za upravni odjel nadležan za financije i
- jedan primjerak za upravni odjel nadležan za komunalne djelatnosti.

Članak 6.

Radnje u smislu članka 3. ove odluke, subjekt koji gospodari objektom komunalne infrastrukture obavlja kao javnu ovlast, u smislu članka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prema pravilima općeg upravnog postupka, u skladu s posebnim propisima.

Članak 7.

Za građevine i objekte čiji vlasnici ne podnesu zahtjev za priključenja na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, obveza priključenja utvrđuje se rješenjem upravnog odjela Gradske uprave Grada Knina nadležnog za komunalne poslove, koji to Rješenje donosi po službenoj dužnosti.

 


b) Područja na kojima se vlasnik građevine ili objekta može izuzeti od obveze priključenja na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda

Članak 8.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu ili objekt na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, od obveze priključenja izuzimaju se vlasnici građevina ili objekata na cijelom području Grada Knina, ako su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje odnosne građevine ili objekta za komunalnu infrastrukturu.

Članak 9.

U smislu članka 8. stavka 2. ove odluke smatrat će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje građevine ili objekta na komunalnu infrastrukturu, ako bi zbog udaljenosti objekta komunalne infrastrukture, konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi priključenja bili previsoki, odnosno nerazmjerni, tj. iznosili više od vrijednosti građevine ili objekta. U smislu članka 8. stavka 2. ove odluke smatrat će se da su vlasnici na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, ako neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša, sukladno posebnim propisima, na drugi način mogu zadovoljiti svoje potrebe.

Članak 10.

O izuzimanju od obveze priključenja u smislu članka 8. stavka 2., odnosno članka 9. ove odluke, na zahtjev vlasnika građevine ili objekta, Rješenje donosi upravni odjel Gradske uprave Grada Knina nadležan za komunalne djelatnosti. Kada, odnosno, ako se naknadno stvore odgovarajući uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu građevine ili objekta iz članka 8 ove odluke, vlasnik građevine ili objekta je obvezan odnosnu građevinu ili objekt, priključiti na objekt komunalne infrastrukture.

 


c) Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja

Članak 11.

Priključenje građevine ili objekta na objekt komunalne infrastrukture mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvest prema pravilima struke, vodeći računa da se priključenje obavi racionalno - uz optimalne troškove, da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika na način odgovarajući standardu zadovoljavanja potreba ostalih, prije priključenih korisnika komunalne infrastrukture odnosnog područja.

Članak 12.

Na eventualno traženje vlasnika građevine ili objekta, dopustit će se da sam izvede određene radove na priključku (iskop kanala i sl.), ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi, odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke.

 


d) Rokovi za pojedine priključke

Članak 13.

Građevina ili objekt se mora priključiti na objekte komunalne infrastrukture u roku 20 dana od dana pravomoćnosti rješenja o priključenju iz članka 3. odnosno članka 4. ove odluke, uz uvjet da je pravovremeno plaćena naknada za priključenje i da je za izvođenje građevinskih, montažnih i drugih radova potrebno do tri dana. Ako je za izvođenje radova na priključku u smislu stavka 1. ovog članka potrebno više od tri dana, rok za priključenje iz stavka 1. ovoga članka produljuje se za vrijeme koje je objektivno potrebno za izvođenje odgovarajućih radova na priključku.

 


e) Naknada za priključenje

Članak 14.

U svezi s priključenjem građevine ili objekta na objekt komunalne infrastrukture vlasnik građevine ili objekta plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

Članak 15.

Osim troškova, u smislu članka 14. ove odluke, vlasnik građevine ili objekta plaća i naknadu za priključenje, za svaki priključak posebno. Naknada za priključenje u smislu stavka 1. ovoga članka iznosi:

a) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

1. za stambene građevine s 1 stambenom jedinicom 1.000,00 kn

2. za stambene građevine sa do 3 stambene jedinice 3.000,00 kn

3. za stambene građevine sa više od 3 stambene jedinice 4.000,00 kn

b) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

1. za poslovne građevine s 1 poslovnom jedinicom 2.000,00 kn

2. za poslovne građevine s do 3 poslovne jedinice 4.000,00 kn

3. za poslovne građevine s više od 3 poslovne jedinice 6.000,00 kn

c) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

1. za stambene građevine s 1 stambenom jedinicom 1.000,00 kn

2. za stambene građevine s do 3 stambene jedinice 3.000,00 kn

3. za stambene građevine s više od 3 stambene jedinice 4.000,00 kn

d) za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

1. za poslovne građevine s 1 poslovnom jedinicom 2.000,00 kn

2. za poslovne građevine s do 3 poslovne jedinice 4.000,00 kn

3. za poslovne građevine s više od 3 poslovne jedinice 6.000,00 kn

Članak 16.

Naknada za priključenje u smislu članka 15. ove odluke prihod je Grada Knina i plaća se u korist žiro-računa proračuna Grada Knina, u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključka.

Članak 17.

Sredstva naknade u smislu članka 15., odnosno članka 16. ove odluke namijenjene su za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Knina.

 


f) Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 18.

Naknada za priključenje plaća se općom uplatnicom, odnosno nalogom za prijenos sredstava s računa, prije početka radova na izvođenju priključka. Subjekt koji gospodari objektom komunalne infrastrukture ne smije početi s radovima na priključenju prije nego mu vlasnik građevine ili objekta predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje.

 


g) Nadzor

Članak 19.

Nadzor nad primjenom odredaba ove odluke provodi upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva Grada Knina.

 


h) Kaznene odredbe

Članak 20.

Za radnje suprotne ovoj odluci kaznit će se za prekršaj:

a) fizička osoba - novčanom kaznom od 500,00 kn

b) pravna osoba - novčanom kaznom od 1.000,00 - 2.000,00 kn

c) odgovorna osoba u pravnoj osobi – novčanom kaznom od 500,00 kn.

 


III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/99).

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2002. godine.

Klasa:363-01101-01/46
Urbroj:2182-10-01-01-1
Knin,13. Prosinac 2001.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK

Željko Zrno, prof., v. r.

 ODLUKA o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. Članak 2. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 21/01), stavak 4. mijenja se i glasi: “Uz zahtjev za priključenje prilaže se preris katastarskog plana, odnosno čestice, te odgovarajući dokaz o vlasništvu”.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 336-01/01-01/46
Ur.broj: 2182-10-01-03-2
U Kninu, 9. srpnja 2003.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK

Željko Zrno, prof., v.r.

 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. Iza članka 20. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 21/01 i 07/ 03) dodaje se novi članak 21. koji glasi:

“Oslobađa se plaćanja naknade za priključenje svaki vlasnik stambene građevine ili objekta koji od dana stupanja na snagu ove odluke, pa do 31.12.2004. godine podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu i započne ili je već započeo izgradnju stambenog objekta na području Grada Knina, a na temelju prava na trajno stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi”.

2. Dosadašnji članak 21. postaje članak 22., a članak 22. postaje članak 23.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 363-01/01-01/46
Urbroj: 2182-10-01-03-2
Knin, 4. studenoga 2003.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK

Željko Zrno, prof., v.r.

 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. U članku 14. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 21/01, 07/0 i 11/03) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“U slučaju kada vlasnik stambenog objekta i korisnik prava na trajno stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi podnese zahtjev, zaključno do 31.12.2004.godine, za oslobađanje od plaćanja stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak za opskrbu pitkom vodom, Grad Knin će snositi iste do vrijednosti 10.000,00 kn”.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-01/01-01/46
URBROJ: 2182/10-01-04-3
Knin, 20. travnja 2004.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Zrno, prof., v.r.

 ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. U članku 14. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 21/01, 07/03, 11/03 i 04/04), stavak 2. mijenja se i glasi:

“U slučaju kada vlasnik stambenog objekta i korisnik prava na trajno stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi podnese zahtjev, zaključno do 31.prosinca 2006. godine , za oslobađanje od plaćanja stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak za opskrbu pitkom vodom, Grad Knin će snositi iste do vrijednosti 10.000 kn”.

2. Ova odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-01/01-01/46
URBROJ: 2182/10-01 -06-
Knin, 14. ožujak 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Šimunac, v. r.

 ODLUKA o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. U članku 14. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 21/01, 07/03, 11/03, 04/04 i 05/06), stavak 2. mijenja se i glasi:

“U slučaju kada vlasnik stambenog objekta i korisnik prava na trajno stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi podnese zahtjev, zaključno do 31. prosinca 2007. godine za oslobađanje od plaćanja stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak za opskrbu pitkom vodom, Grad Knin će snositi iste do vrijednosti 10.000 kn».

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana objave u “Službenom vjesniku  Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-01/01-01/46
URBROJ: 2182/10-01 -07-6
Knin, 20. studenoga 2007.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Šimunac, v.r.

 ODLUKA o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu

1. U članku 14. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu u Gradu Kninu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 21/01, 07/ 03, 11/03, 04/04, 05/06 i 14/07), stavak 2. mijenja se i glasi:

«U slučaju kada vlasnik stambenog objekta i korisnik prava na trajno stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi podnese zahtjev, zaključno do 31.prosinca 2008. godine za oslobađanje od plaćanja stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za komunalni priključak za opskrbu pitkom vodom, Grad Knin će snositi iste do vrijednosti l0.000».

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije".

KLASA: 363-01/01-01/46
URBROJ: 2182/10-01-08-7
Knin, 31 .listopada 2008.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KNINA

PREDSJEDNIK
Željko Šimunac, v. r.

TOP
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline